Uncategorized

กฎระเบียบและการเตรียมตัวเป็นผู้ส่งออก ส่งของจากไทยไปจีน

ส่งของไปจีน

กฎระเบียบและการเตรียมตัวเป็นผู้ส่งออก ส่งของจากไทยไปจีน

 

ส่งของไปจีน – หากจะพูกถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าประเทศแรกที่ทุกคนจะนึกถึงก็คือ ประเทศจีนอย่างแน่นอน และก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ประกอบการจะให้ความสนใจ ส่งของจากไทยไปจีน เนื่องจากประเทศจีนมี  23 มณฑล ประชากรรวมมากถึง 1,425.7 ล้านคน ซึ่งถือว่าเป็นยอดที่เยอะมากๆ เพียงแค่เห็นจำนวนประชากรของจีนแล้ว ก็ต่างทำให้ผู้ประกอบการไทยเองต้องหาข้อมูลความรู้การส่งออกสินค้าไปจีนกันเลย

 

ส่งของจากไทยไปจีน ซึ่งการจะส่งของไปจำหน่ายที่ประเทศจีน อย่างแรกที่เราต้องคำนึงถึงคือ กฎระเบียบของประเทศจีน ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องจัดเตรียม เพื่อส่งสินค้าได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว เราควรศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการท่านใดที่ต้องการขยายตลาดให้กับธุรกิจยิ่งต้องเตรียมตัวหาข้อมูลไว้ก่อน โดยวันนี้ทาง SME SHIPPING ได้รวบรวมข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับ กฎระเบียบประเทศจีน , เอกสารที่ต้องจัดเตรียม , สินค้าที่ห้ามส่งออก , สินค้าที่มีโควต้าการส่งออก มาให้ทุกคนได้ทราบกันแล้ว 

 

 

 • กฎระเบียบของประเทศจีน

ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่การตรวจสอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของทั้งไทยและจีน รวมถึงการเตรียมพร้อมในตัวสินค้า เอกสารที่ต้องใช้ในการส่งออก และการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก เป็นต้น โดยจะแนะนำข้อมูลกฎระเบียบของจีนเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศว่า สินค้าใดนำเข้าได้บ้าง มีข้อจำกัดอย่างไร ต้องมีมาตรฐานระดับไหน และมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับหรือไม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยแน่ใจว่าสินค้าที่ตนมีอยู่พร้อมที่จะส่งออกไปจีนได้โดยจะไม่ติดอุปสรรค ณ ปลายทาง

 

 • ศึกษาการเตรียมตัวเป็นผู้ส่งออกไทย

หากว่าสินค้ามีความพร้อมตามข้อกำหนดของทางการจีน และประเมินว่ามีโอกาสเติบโตในตลาดจีนแล้ว สิ่งสำคัญลำดับต่อไป คือ การศึกษากฎระเบียบในส่วนของไทย ทั้งนี้ จำเป็นต้องศึกษาว่าไทยอนุญาตให้ส่งออกสินค้าประเภทใดบ้าง และสินค้าแต่ละประเภทมีข้อกำหนดและขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกอย่างไร ตลอดจนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวเป็นผู้ส่งออกสินค้าของไทย 

 

ส่งของไปจีน เบื้องต้น ก่อนการส่งออกสินค้าจากไทยไปจีนหรือประเทศอื่นๆ จำเป็นจะต้องศึกษาดูว่าทางการไทยอนุญาตให้ส่งออกสินค้าประเภทใดบ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตัวสินค้าที่สนใจจะส่งออก โดยปัจจุบันไทยได้แบ่งสินค้าส่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 

 1. สินค้ากำหนดมาตรฐานส่งออก
 2. สินค้ากำหนดมาตรการส่งออก
 3. สินค้ากำหนดโควต้าส่งออก และ
 4. สินค้าทั่วไป

 

1) สินค้ากำหนดมาตรฐานส่งออก

พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2522 ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับสินค้าส่งออกของไทย เพื่อเป็น การรักษามาตรฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด และควบคุมคุณภาพของสินค้าที่จะส่งออกจากไทย ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้นำเข้าในต่างประเทศ และสร้างศักยภาพในการแข่งขันแก่สินค้าส่งออกของไทยด้วย

 

ส่งของจากไทยไปจีน ปัจจุบันไทยกำหนดสินค้าที่มีมาตรฐานส่งออก 10 รายการ ได้แก่ ข้าวโพด ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวฟ่าง แป้งมันสำปะหลัง ปลาป่น ไม้สักแปรรูป ปุยนุ่ย ถั่วเขียว และถั่วเขียวผิวดำ โดยสามารถดูข้อมูลอ้างอิงได้จากเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ของไทย www.moc.go.th

 

(1) การส่งออกสินค้า 10 รายการข้างต้น ผู้ประกอบการจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอบัตรประจำตัวผู้ส่งออกก่อน (จะกล่าวถึงรายละเอียดในลำดับต่อไป) โดยหลังจากที่ได้รับบัตรประจำตัวผู้ส่งออกแล้ว จำเป็นจะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่มีมาตรฐานดังกล่าวกับสำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนในการยื่นจดทะเบียนได้ที่ http://ocs.dft.go.th  เมนู “ผู้ทำการค้า ขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน”

 

(2) หลังจากที่ยื่นคำร้องแล้ว จะต้องนำสินค้าที่ต้องการส่งออกให้สำนักงานตรวจสอบมาตรฐาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือนิติบุคคล/ส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ ทำการตรวจสอบสินค้าดังกล่าว

 

(3) หลังจากสินค้าผ่านเกณฑ์การตรวจสอบแล้ว จะได้รับ “ใบรับรองมาตรฐานสินค้า” จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งจะใช้เป็นเอกสารประกอบการส่งออกสินค้า 10 รายการข้างต้น

 

2) สินค้ากำหนดมาตรการส่งออก

พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2522 ได้กำหนดมาตรการสำหรับ การส่งออกสินค้าจากไทย เพื่อเป็นการจัดระเบียบควบคุมการส่งออกให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลไทยกำหนดเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและประโยชน์ของชาติ ตลอดจนเป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศด้วย

 

ปัจจุบัน ไทยแบ่งสินค้าที่มีมาตรการการส่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สินค้าห้ามส่งออก สินค้าที่ต้อง ขออนุญาตส่งออก และสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน/ขึ้นบัญชีประกอบการส่งออก

 

 • สินค้าห้ามส่งออก

กระทรวงพาณิชย์ประกาศห้ามส่งออก “ทราย” เพื่อสงวนไว้ใช้สำหรับอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพื่อเป็นการป้องกันการทำลายสภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

 

สินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก

 

1) สินค้าเกษตรกรรม ได้แก่

 • ข้าว / ข้าวส่งออกภายใต้โควต้าภาษีของสหภาพยุโรป
 • ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
 • ไม้และไม้แปรรูป
 • กาแฟ
 • กากถั่ว
 • ถ่านไม้
 • ช้าง
 • กุ้งกุลาดำมีชีวิต
 • หอยมุกและผลิตภัณฑ์
 • ปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิต

 

2) สินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่

 • น้ำตาลทราย
 • ถ่านหิน
 • เทวรูป
 • พระพุทธรูป
 • ทองคำ
 • สินค้ารี-เอ็กซ์ปอร์ต
 • แร่ที่มีทรายเป็นส่วนประกอบ

 

สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน/ ขึ้นบัญชีประกอบการส่งออก

 1. ผัก ผลไม้
 2. ดอกกล้วยไม้
 3. ลำไย
 4. ทุเรียน
 5. กุ้ง ปลาหมึก และผลิตภัณฑ์
 6. ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม
 7. สับปะรดกระป๋อง
 8. เครื่องนุ่งห่ม ด้าย ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์ทออื่นที่มิใช่เครื่องนุ่งหุ่ม
 9. รถยนต์และชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ส่งออกไปไต้หวัน
 10. เพชรที่ยังไม่เจียระไน

 

หมายเหตุ : สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการของสินค้าแต่ละประเภทได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ http://www.dft.go.th (หน้ามาตรการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของไทย) หรือติดต่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติม ได้ที่สำนักมาตรการทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ โทรศัพท์ 0-2547-4771-86

 

3) สินค้าที่มีโควต้าส่งออก

กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดโควต้าการส่งออกสินค้าบางประเภท เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณสินค้าที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ โดยปัจจุบันได้จำกัดปริมาณการส่งออกสินค้าสำคัญ 4 รายการ ได้แก่ 1) ข้าว 2) มันสำปะหลัง 3) น้ำตาล และ 4) ยางพาราโดยสามารถศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับ การส่งออกสินค้าทั้ง 4 รายการดังกล่าวได้จากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0-2547-4771-86 หรือสายด่วนหมายเลข 1385 เว็บไซต์ http://www.dft.go.th

 

4) สินค้าทั่วไป

สินค้าทั่วไป หมายถึง สินค้าอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากประเภทสินค้า 3 ประเภทข้างต้น ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกได้โดยเสรี

 

SME SHIPPING ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่ง | ส่งของไปจีน

เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งนำเข้าและส่งออก เชื่อมต่อคุณผ่านบริษัทขนส่งชั้นนำระดับโลก ครอบคลุมทุกรูปแบบการขนส่งสินค้าทั้งทางรถ ทางเรือ และทางเครื่องบิน ตอบโจทย์ทุกความต้องการรองรับทุกการขนส่งเพื่อคุณโดยเฉพาะ

 

บริการเสริมความสะดวกสบายให้กับคุณ

ให้การส่งพัสดุของคุณสะดวกกว่า ครบครันกว่า สบายใจกว่าใคร ด้วยบริการเสริมที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมา และแอปพลิเคชันที่ท่านสามารถจัดการเรื่องขนส่งได้อย่างครบครันและง่ายดาย สิ่งที่เคยยุ่งยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

 

เชื่อถือได้ ลูกค้าไว้วางใจ

SME SHIPPING เปิดให้บริการมากกว่า 12 ปีด้วยประสบการณ์ที่จัดส่งพัสดุที่มีมาอย่างยาวนานของเรา จึงทำให้เรามีทางออกในการแก้ไขปัญหาการจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ ลูกค้าจึงไว้ใจส่งพัสดุไปต่างประเทศกับเรา

 

ส่งไปได้ทั่วโลกมากกว่า 200 ประเทศทั้งทางรถ ทางเรือ ทางเครื่องบิน ชิ้นเดียวก็ส่งได้ ส่งได้ทั่วโลก รับประกันสูงสุด

 

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที